Řád LK

 1. LK je součástí školního vyučování. Žáci jsou povinni při zájezdu plnit pokyny vedoucího kurzu a instruktorů a dodržovat řád chaty, na které jsou ubytováni.
 2. Účast všech žáků na stanoveném programu a výcviku je povinná.
 3. Žáci jsou při lyžařském výcviku rozděleni do družstev, která nesmí bez povolení instruktora opustit. Toto platí také při výletech a ostatních přesunech.
 4. Onemocnění a poranění hlásí žáci pedagogickému dozoru a lékaři LK.
 5. Žáci vykonávají službu dne, která se řídí pokyny vedoucího dne a denním řádem.
 6. Žáci omluvení z výcviku nesmějí bez povolení vedoucího opustit chatu.
 7. Povinností každého účastníka LK je udržovat čistotu a pořádek na pokoji, ve společenských místnostech a na hygienických zařízeních. Používání elektrických spotřebičů, obsluha topení apod. se řídí pokyny vedoucího chaty.
 8. Žáci se scházejí ve společenských místnostech. Vzájemné návštěvy na pokojích nejsou dovoleny.
 9. Kouření a požívání alkoholických nápojů je přísně zakázáno.
 10. Lyžařskou výzbroj a výstroj udržují žáci v pořádku a čistotě. Lyže mohou být ukládány, opravovány a mazány pouze na místě k tomu vyhrazeném.
 11. Peníze a cenné předměty si mohou účastníci LK uložit u vedoucího chaty. Jinak za ně správce neručí. Totéž se týká i lyžařské výzbroje uložené mimo vyhrazený prostor. Ztráty věcí je nutno ihned hlásit vedoucímu LK.
 12. Škodu na zařízení chaty je třeba ihned hlásit a hradí ji ten, kdo ji způsobil.
 13. Žáci jsou povinni dodržovat denní řád, zvlášť pak dobu budíčku, denního rozkazu a večerky.
 14. Svá přání a stížnosti sdělují žáci instruktorům a vedoucímu LK.
 15. S personálem chaty jednáme zdvořile a slušně.
 16. Porušení řádu LK se trestá dle stupně až vyloučením z dalšího pobytu na LK bez nároku na vrácení zaplacených výloh, po předchozí konzultaci s ředitelem školy.
 17. Za krajně nepříznivých podmínek se výcvik omezuje nebo nekoná.
 18. Vedoucí kurzu zkontroluje po příjezdu na lyžařský kurz obsah batohů a krosen a nevhodný obsah zabaví (alkohol, cigarety, nože...)